Jest takie stare dowcipne powiedzenie: "kto umie, robi sam, kto nie potrafi, ten doradza". Trochę się z tym zgadzam, bo przez lata "robiłem sam" i miałem dobre rezultaty mierzone wynikami finansowymi.

Mam wiedzę i bogate doświadczenie bankowe. Od 2006r. wykorzystuję je do prowadzenia własnej działalności doradczej i szkoleniowej. Specjalizuję się zarządzaniu ryzykiem bankowym, ale także w kierowaniu bankiem. Dotyczy to zarówno dużych banków komercyjnych, jak i banków lokalnych. W tym obszarze świadczę usługi konsultingowe i szkoleniowe. W ostatnich latach pracowałem dla kilku banków komercyjnych i kilkudziesięciu banków spółdzielczych. W zakresie działalności szkoleniowej współpracuję z Fundacją rozwoju bankowości spółdzielczej we Wrocławiu, Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Warszawskim Instytutem Bankowości.

W 2010 r Walne Zgromadzenie Banków Polskich wybrało mnie do składu Komisji Etyki Bankowej.

Od 2014 do 2016 byłem członkiem RN WBS. W 2015 r. zostałem członkiem RN Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, z której w 2016 zostałem oddelegowany do Zarządu Spółdzielni. W maju 2017 r. po akceptacji KNF zostałem powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni.

Jestem autorem książek: Zarządzanie ryzykiem w małym banku w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych, Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce i Bank lokalny oraz artykułów publikowanych na temat ryzyka bankowego i problemów działalności banków.

  • Od 2002 do 30 grudnia 2005 r. byłem Wiceprezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA odpowiedzialnym za ryzyko kredytowe, windykację oraz obszar inwestycji ekologicznych.
  • Od 1999 do 2002 r. pracowałem w Banku Handlowym w Warszawie SA na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. Zajmowałem się wdrażaniem systemów oceny ryzyka kredytowego (system ratingowy) i nowych procedur kredytowych.
  • W latach 2001-2002 równolegle byłem Prezesem Banku Rozwoju Cukrownictwa SA w Poznaniu, zależnego od Banku Handlowego.
  • Wcześniej, od 1993 do 1998 r., pracowałem w BOŚ SA na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Odpowiadałem wówczas za zarządzanie aktywami i pasywami, za płynność banku, wdrażanie systemów informatycznych oraz księgowość.
  • Przedtem byłem pracownikiem Narodowego Banku Polskiego w Departamencie Polityki Pieniężnej.
doradztwo@zoltkowski.pl

tel. (+48) 600 977 079